خدمات کلینیکال

آزمایشگاه دکتر پورمحمدی

هماتولوژی

اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر پورمحمدی

هورمون شناسی

اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر پورمحمدی

میکروب‌شناسی

اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر پورمحمدی

قارچ‌ شناسی

اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر پورمحمدی

انگل شناسی

اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر پورمحمدی

ایمونولوژی

اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر پورمحمدی

الکتروفورز

اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر پورمحمدی

آلرژی شناسی

اطلاعات بیشتر
خانه تماسارتباط با ما