هماتولوژی

در این بخش نمونه خون بیماران از نظر شمارش گلبول های سفید، قرمز، پلاکت ها و نیز شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید جهتتشخیص انواع کم خونی ( آنمی ) و سرطان های خون توسط دستگاه سلول شمار خودکار و نیز بررسی میکروسکوپی سلول ها موردسنجش قرار می گیرند.همچنین آزمایش های انعقادیPT,PTT نیز در این بخش انجام می شود.

تعدادی از دستگاه های این بخش:

pic01

دستگاه تمام خودكار بررسی سلولهای خونی (CBC)

pic02

دستگاه تمام خودكار اندازه گيری سرعت رسوب گلبولهای قرمز(ESR)

pic03

دستگاه تمام اتومات STEELLEX جهت آزمایشات انعقادی همچون PT , PTT

خانه تماسارتباط با ما