خدمات ناباروری

در بخش ناباروری آزمایشگاه دکتر پورمحمدی آزمایشات زیر انجام می پذیرد:

       •      آزمایش آنالیز اسپرم

       •      آزمایش SMT

       •      آزمایش SDF

       •      آزمایش PCT

آزمایش آنالیز اسپرم:

آنالیز اسپرم به روش کامپیوتری CASA و با دقت کامل علاوه بر حجمو میزان ویسکوزیته، تعداد اسپرم ها در میلی لیتر، نوع تحرک و شکل اسپرم ها (مرفولوژی) بصورت درصد گزارش می گردد.

آزمایش آنالیز اسپرم

آزمایش SMT 

در این آزمایش میزان تحرک اسپرم ها قبل و بعد از شست و شو و Swim up اندازه گیری می گردد. اینآزمایش برای افرادی که قصد IUI (تلقیح داخل رحمی) دارند کاربرد دارد.

آزمایش SDF

 یا شکست DNA اسپرم: این آزمایش برای آقایانی که آنالیز نرمال داشته و بیش از یکسال تلاش برایبارداری ناموفق داشته اند و یا زوجینی که سقط های مکرر دارند، انجام می شود، میزان شکستگی DNA بصورت درصدگزارش می گردد.

آزمایش SDF

 

آزمایشPCT

این آزمایش برای بررسی ترشحات زنان پس از نزدیکی بعمل می آید، که احتمال بارداری در این تستبررسی می شود.

خانه تماسارتباط با ما