قارچ شناسی

در این بخش نمونه های پوست ، مو و ترشحات بدن به صورت میکروسکوپی و انجام کشت از نظر وجود انواع قارچ های پوستی ( درماتوفیتها ) و قارچ های احشایی مورد بررسی قرار می گیرند.

قارچ شناسی
خانه تماسارتباط با ما