الکتروفورز

در این بخش به طور عمده دو نوع الکتروفورز انجام می شود:

1) الکتروفورز انواع هموگلوبینهای خون شامل Hb.A1c,A2,F,S,D,G,C,E,O

الکتروفورز

 2) الکتروفورز پروتئینهای سرم و ادرار

دستگاه کاپیلاری الکتروفورز Sebia جهت الکتروفورز هموگلوبین، پروتئین های سرم و ادرار و ایمونوفیکساسیون سرم و ادرار به روش خودکار

دستگاه الکتروفورز کاپیلاری
خانه تماسارتباط با ما