تشخیص مولکولی

گسترش دانش و فناوری در زمینه پزشکی مولکولی، مهندسی ژنتیک و DNA و ترکیب روز به روز حوزههای جدیدی را فراروی محققان قرار می دهد. در این میان ابزار و فناوری جدید شاه کلید گشایش روزنههای امید در حل مشکلات دنیای پزشکی امروز محسوب می شوند. این فناوری های پزشکی مولکولی بارویکرد پایه و بالینی جایگاه ویژه ای درحوزه های تشحیصی و درمانی دارند. 

از آن جا که خط مشی آزمایشگاه دکتر پورمحمدی همواره بهبود کیفیت خدمات و به روز و کارآمد بودنمی باشد، بخش مولکولی این آزمایشگاه نیز با به کارگیری روش های مولکولی در تشخیص، درمان،کنترل، پیشگیری بیماری های بدخیم خونی و غیر خونی، بیماری های عفونی باکتریایی، ویروسی، قارچی،بیماری های انعقادی و ترومبوفیلی فعالیت می نماید. در حال حاضر تست های مولکولی مختلف بر رویDNA و RNA بیماران از نمونه های مختلف از جمله خون، سرم، پلاسما، مایع نخاع، بلوکهای پاتولوژی،گستره های خون محیطی و مغز استخوان وبا دستگاه های خودکار و پیشرفته در بخش مولکولیآزمایشگاه دکتر پورمحمدی قابل انجام می باشد.

در این بخش با بکارگیری از متد های PCR, RT- PCR, RFLP و و نیز با بهره گیری از دستگاهخودکار و پیشرفته Real Time PCR تست های مربوط به تشخیص مولکولی از انواع بیماری هایعفونی و یا بیماری های بدخیم و برخی از آزمایشات ژنتیکی انجام می گیرند.

ضمناراه اندازی آزمایش HLA-Typing  جهت کلاسهای A B ، C و DR  در بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه دکتر پورمحمدی راه اندازی شده است.

این آزمایش به ویژه در مورد داوطلبان انواع پیوند های مغز استخوان، کلیه، کبد، قلب و کاربرد دارد.

تشخیص مولکولی
خانه تماسارتباط با ما