سیتولوژی

سایتولوژی، مطالعه و بررسی شکل ظاهری سلول های نقاط مختلف بدن انسان جهت تشخیص تغییرات غیر طبیعی و نهایتا ً سرطانی را بر عهده دارد (نمونه های خلط، مایع شکمی، مایع ریوی، مایع مفصلی، مایع کیست های مختلف، ادرار، مایع مغزی نخاعی، ترشحات سینه، نمونه دهانی و نمونه واژن در آزمایشگاه دکتر پورمحمدی بررسی می شود).

جوابدهی آزمایش پاپ اسمیر حداکثر یک هفته می باشد.

نمونه های Thin-prep،Liquidbase،E-prep و نمونه هایی از این دست، درآزمایشگاه دکتر پورمحمدی مورد بررسی قرار می گیرد.

سیتولوژی
خانه تماسارتباط با ما